Obec Jiříkov

oficiální stránky obce

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název:
  Obec Jiříkov

  2. Důvod a způsob založení:
  Obec Jiříkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

  3. Organizační struktura:
  Organizační struktura obce Jiříkov

  Obecní úřad:
  Starostka obce: Ing. Barbora Šišková, tel. 554 295 119, mobil 724 180 525, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Místostarosta: Zdeněk Kozub, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Administrativní pracovnice a účetní: Diana Drlíková, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zastupitelstvo obce: (v abecedním pořadí)
  1. Havranová Vendula, Bc. (člen ZO)
  2. Holíček Tomáš (člen ZO)
  3. Kohutová Kateřina (člen ZO)
  4. Kolář Vladimír (člen ZO)
  5. Kozub Zdeněk (člen ZO, místostarosta)
  6. Michalik Martin (člen ZO)
  7. Šišková Barbora, Ing. (člen ZO, starostka)
  8. Šopík Michal (člen ZO)
  9. Zatloukal Martin (člen ZO)

  A. Finanční výbor: Šopík Michal (předseda), Kohutová Kateřina, Zatloukal Martin
  B. Kontrolní výbor: Kolář Vladimír (předseda), Holíček Tomáš, Havranová Vendula

  4. Kontaktní spojení:
  4.1. Kontaktní poštovní adresa:

  Obec Jiříkov
  Jiříkov č. 86
  793 51 Břidličná
  ID datové schránky: 6rkb23r
  4.2. Adresa úřadu pro osobní návštěvu:
  Obec Jiříkov
  Jiříkov č. 86
  793 51 Břidličná
  4.3. Úřední hodiny:
  Úřední hodiny: po, st: 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00
  Pokladní hodiny: po, st: 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00
  Telefon: 554 295 119, 554 219 866
  4.4. Telefonní čísla:
  pevná linka: 554 295 119
  4.5. Čísla faxu:
  fax neprovozujeme
  4.6. Adresa internetové stránky:
  www.obecjirikov.cz
  4.7. Adresa e-podatelny:
  e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz
  Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
  pdf, htm, html, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, tif, tiff, gif
  Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:
  V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.
  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
  4.8. Další elektronické adresy:
  další elektronické kontakty nejsou k dispozici

  5. Případné platby lze poukázat:
  na číslo účtu: 1844742359/0800 (bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti).

  6. IČ: 00296082

  7. DIČ: NEJSME PLÁTCI DPH

  8. Dokumenty:
  8.1. Seznam Hlavních dokumentů:
  https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov
  8.2. Rozpočet obce
  https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/kategorie/rozpocet-obce

  9. Žádosti o informace:
  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
   - ústně – v kanceláři úřadu
   - písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Jiříkov
  Jiříkov č. 86
  79351 Břidličná
   - e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   - elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   - telefonicky na tel. čísle: 554295119
  Úřední hodiny
  pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Obsah poskytovaných informací v roce 2017
  Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům v roce 2017.
  Obsah poskytovaných informací v roce 2016
  Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům v roce 2016.

  10. Příjem žádostí a dalších podání:
  Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
  Písemně na adresu: Jiříkov č. 86, 79351 Břidličná
  Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
   - komu je určena
   - kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
  Písemná žádost:
   - musí být srozumitelná
   - musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
   - nesmí být formulována příliš obecně.
  Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
   - písemně
   - nahlédnutím do spisu
   - pořízením kopie
   - na paměťových médiích
  Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
  Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
  Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce, starosta.
  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce:
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
  Soudní přezkoumání:
  Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

  12. Formuláře:
  http://www.obecjirikov.cz/formulare

  13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

  14. Předpisy:
  14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád
  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
  zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, znění pozdějších předpisů
  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správa, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací


  14.2. Vydané právní předpisy:
  Obec Jiříkov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/kategorie/obecne-zavazne-vyhlasky

  15. Úhrady za poskytování informací:
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je k dispozici na tomto odkazu: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/57
  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:
  - žádná nejsou

  16. Licenční smlouvy:
  16.1. Vzory licenčních smluv:
  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou pro Obec Jiříkov potřebné.
  16.2. Výhradní licence:
  Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. - žádné nejsou

  17. Výroční zprávy (k dispozici na Úřední deska obce Jiříkov)
        rok 2022: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/788
        rok 2021: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/648
        rok 2020: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/498
        rok 2019: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/371
        rok 2018: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/272
        rok 2017: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/131
        rok 2016: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/25
        rok 2015: https://urednideska.alis.cz/obec-jirikov/vyveseni/24

 

Please publish modules in offcanvas position.

Mobilní rozhlas
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu